CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTE DE LLOGUER

 

I.- El lloguer es calcularà des del dia en què el material surti dels nostres magatzems fins al dia del seu retorn, tots dos inclusivament. La durada mínima de lloguer a l'efecte de facturació és de un dia. El material arrendat es lliura en perfecte estat de funcionament i així ho admet l'arrendatari. 

 

II.- L'arrendatari es compromet o retornar els equips en el mateix estat en què els va rebre, excepte el desgast del normal funcionament. És responsabilitat de l'arrendatari conservar la maquinària i equips, obligant-se a emplaçar-los en un lloc segur i a resguard de qualsevol risc que pogués implicar la pèrdua o deteriorament total o parcial dels mateixos.

 

III.- El material accessori, com ara martells, becs, mànegues, bateries, vàlvules, eines, cables... etc., que es retorni malmès, inservible o no es retorni per qualsevol causa, es carregarà en la factura.

 

IV.- El transport, càrrega i descàrrega dels equips, inclosos l'anada i la tornada, seran a càrrec de l'arrendatari. La responsabilitat que pugui derivar-se del transport, càrrega i descàrrega, serà de qui ho executi o ho faci executar.

 

En cap cas l'arrendador podrà fer-se responsable dels possibles perjudicis ocasionats per la demora en el lliurament dels equips, que pogués produir-se com a conseqüència d'eventuals dificultats sorgides en el transport o en la càrrega i descàrrega dels mateixos. 

 

V.- L'emplaçament, instal·lació, muntatge i desmuntatge del material, el realitzarà 'arrendatari sota la seva responsabilitat. Per raons de seguretat, principalment per als grups electrògens, l'arrendatari ha de tenir en compte:
a) Efectuar la posada en marxa o terra del grup.
b) Instal·lar a la sortida de corrent un diferencial de desconnexió automàtica.

 

VI.- L'arrendatari ha de confiar el material a personal qualificat i mantenir-lo en bon estat de funcionament, d'acord amb les instruccions d'ús que li siguin donats a l'inici de l'arrendament.

VII. El manteniment del material comprèn, entre altres, el greixatge, lubricació, verificació de nivells, neteja i canvi de filtres. Els ingredients (oli, greix, filtres, etc.) podran ser subministrats eventualment per l'arrendador, per evitar qualsevol mescla o risc de confusió, i aniran a càrrec de l'arrendatari.

VIII.- En cas d'aturada o avaria de la maquinària, sempre que aquesta sigui per l'ús normal de la mateixa, l'arrendador es compromet a la reparació o substitució de la mateixa, essent a càrrec de l'arrendatari únicament les despeses del transport i de càrrega i descàrrega, si n’ hi hagués, descomptant en la factura la part proporcional del temps en què la màquina hagi estat immobilitzada. Per això l'arrendatari haurà d'avisar dins del termini i en la forma escaient.
En cas d'aturada o avaria de la maquinària per mal ús, negligència, imperícia o inobservança de les instruccions d'ús i manteniment, l'arrendador carregarà en factura totes les despeses que d'ella s’en derivin.
En cap cas l'arrendador es farà responsable dels danys i prejudicis que els porus o avaria poguessin ocasionar. 

 

IX.- Excepte pacte en contra, el preu del lloguer quedarà fixat per dia natural, per a un màxim d'utilització de 8 hores cada dia. Les hores de treball que excedeixin de 8 al dia, es facturaran com a suplement, o raó d'1/8 part del preu/dia per cada hora d'excés. A aquest efecte es prendrà com a base l'indicat en el compte-hores que porta incorporat cada màquina.
El preu del present arrendament és vàlid per a un període de sis mesos, podent ser modificat per l'arrendador al finalitzar aquest període mitjançant un preavís de 8 dies.

 

X.- Excepte pacte en contra, l'arrendador facturarà cada quinze dies naturals i/o o la terminació de l'arrendament.

XI.- El material arrendat podrà ser inspeccionat en qualsevol moment pel personal de l'arrendador, el qual tindrà lliure accés a les instal·lacions de l'arrendatari on s'utilitzi la maquinària.

 

XII.- L'arrendatari haurà d'utilitzar el material en el lloc indicat en aquest contracte, sense poder-lo traslladar de lloc, excepte autorització expressa i per escrit de l'arrendador. Igualment, l'arrendatari no podrà sub-arrendar cap equip objecte d'aquest contracte, sense l'autorització expressa i per escrit de l'arrendador.
Els béns arrendats són propietat inalienable de l'arrendador, qui únicament cedeix l'ús dels mateixos en els termes del present contracte, circumstància que, en tot moment l'arrendatari ha de manifestar davant tercers.    

 

XIII.- Excepte pacte en contra, el present contracte tindrà una vigència d'un mes, a la finalització del qual es considera tàcitament prorrogat, fins que sigui cancel·lat per qualsevol de les parts contractants. L'arrendatari podrà finalitzar-lo en qualsevol moment, sense previ avís, abans o després del transcurs del mes en vigència sense prejudici de la durada mínima del lloguer a l'efecte de facturació. L'arrendador
podrà donar per finalitzat el contracte en qualsevol moment, a partir del compliment del mes de vigència, mitjançant un preavís per escrit de vuit dies.
L'arrendador podrà donar per rescindit el contracte abans de complir-se el mes de vigència, en el cas que resultés impagada alguna de les factures o no  es cumplís qualsevol de les condicions establertes en el present contracte, i a retirar els béns arrendats del lloc en què els tingui l'arrendatària, sense necessitat d'anar a la via judicial, per això queda expressament autoritzat.
L'impagament total o parcial de les factures, reportarà un interès anual equivalent a l'interès legal dels diners més dos punts, exigible mensualment, des de la data del venciment pactat. Així mateix, l'arrendatari haurà de fer-se càrrec de totes les costes legals que incorri l'arrendador per recuperar saldos pendents i/o equips no retornats, incloses les del procurador dels tribunals, encara que no sigui preceptiu.

XIV.- La firma del present contracte per part de l'arrendatària implica la plena acceptació d'aquestes condicions generals de lloguer.
Per dirimir qualsevol dubte, qüestió, o divergència, que pugui sorgir de la interpretació, compliment, o extinció del mateix, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona, renunciant al seu propi fur i domicili, si el tinguessin.

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top